Kategoria: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

ŹRÓDŁO WRAŻEŃ WIZUALNYCH

Postulat zgodności formy z konstrukcją jest ściśle związany z poglądem o artystycznej wartości układów sił. Pogląd ten był formułowany takie przez starszą estetykę. Artystyczną rolę układów sił w pełni doceniał np. Arthur Schopenhauer. Jedną z tez filozofii Schopenhauera jest założenie

STYL POZBAWIONY SMAKU

Np. styl pozbawiony smaku stosuje niecelowe rozwiązania: „krępuje belkowania, .grupuje kolumny, łamie szczyty i łęki, stosuje bezsensowne woluty i zakrętasy, jakby się bawił środkami sztuki, nie rozumiejąc Ich celu I sensu, podobnie jak to czynią •dzieci, gdy bawią się narzędziami

W ODNIESIENIU DO BUDYNKÓW

Dotyczy to także poszczególnych elementów budynku. Np. ko­lumna powinna być tak ukształtowana, by pełniona przez nią funkcja podpory była łatwo widoczna. Kolumna skręcona, a więc nie spełniająca tego warunku, zasługuje, zdaniem Schopenhauera, na ujemną ocenę. Interesujące jest, że pogląd ten

INTERPRETACJA POGLĄDÓW

O słusz­ności takiej interpretacji poglądów Schopenhauera świadczy zarówno używana przez niego terminologia, w myśl której „czysto architektoniczne” to tyle co „konstruk­cyjne”, jak i wypowiedzi na temat roli konstrukcji w architekturze.Interesujące są także poglądy Schopenhauera na zagadnienie tzw. szczerości mate­riałów. Dzieła

ZASTOSOWANIE DREWNA W ARCHITEKTURZE

Schopenhauer występuje przeciwko stosowaniu drewna w architekturze, motywując to tym, że drewno może naśladować formy wszelkich innych materiałów. Budynek stwarzający pozory budowli kamiennej, ale w rzeczywistości wzniesiony z drewna, nie może być źródłem trwałych wzruszeń artystycznych. Świadomość nleauten- tyczności tworzywa

POZYTYWNA OCENA

Pozytywna ocena antyku jest chyba u Schopenhauera związana z właściwym jego epoce kultem klasycyzmu.  W porównaniu z gotykiem architektura antyczna jest rzeczywiście cięzsza i bardziej zrównoważona, co Schopenhauer niewątpliwie trafnie spostrzega. Wrażenie rowno  trwałości budowli wywołane jest przejrzystym schematem konstrukcji, układem

RÓWNOWAGA SIŁ

Równowaga sił w sklepieniach I łukach rzeczywiście nie jest uchwytna na pierwszy rzut oka, daje się natomiast odczuwać wrażenie napięcia I dynamizmu, spotęgowane jeszcze wertykallzmem zarówno elementów konstrukcyjnych, jakPrzy obserwacji katedr gotyckich rozmiary elementów budynku informują o znacz­nych wielkościach przenoszonych

ROZKŁAD SIŁ

Rozkład sił w sklepieniach gotyckich jest bardzo korzystny, gdyż wielkości momentow zgina­jących) są tu znacznie mniejsze niż w przekryciu belkowym o tej samej rozpiętości. Bardziej równomierny rozkład naprężeń pozwala na racjonalne wykorzystanie ele­mentów budowlanych. Natomiast przekrój belki swobodnie podpartej musi

WSPÓŁCZESNY KONSTRUKTYWIZM

Z takich oto względów współcześni oceniają gotyk bardzo wysoko, w każdym razie nie niżej niż antyk. Gotyk bardziej niż architektura Innych epok zbliża się do obecnie Współczesny „konstruktywizm” pragnie nadać budowlom wyraz lekkości, swobody i dynamizmu, mimo potężnych niekiedy rozmiarów.W

TREŚĆ WYPOWIEDZI

Treść wypowiedzi Sórgela wypada zakwestionować. W gotyku istotnie me występuje zdecydowane przeciwieństwo obciążenia I podpory. Intencje wypowiedzi natomiast wydają się słuszne. Podkreślenie przeciwieństwa między podporą i obciążeniem me powinno być traktowane Jako jedyne źródło wartości estetycznej architektury. Przeciwnie, właśnie w

IDEAŁ ESTETYCZNY

Mimo że ideał estetyczny Schopenhauera różni się od współczesnego, to ekspresja sił, na którą wskazuje Schopenhauer, również dziś jest często stosowanym środkiem artystycznym w architekturze. Fakt ten świadczy, że ten środek wyrazu artystycznego może zaspokoić bardzo różnorodne upodobania estetyczne. Porównanie obiektów

WŚRÓD TEORETYKÓW

Wśród teoretyków architektury nowoczesnej reprezentantem koncepcji organi­cznych był L. Sulllvan. Entuzjasta teorii Darwina przez „organiczność’ rozumiał swoistą adaptację tej teorii do architektury. Wyrażało się to w jego praktyce architek­tonicznej m.in. stosowaniem obfitej ornamentyki o motywach roślinnych, natomiast dla wrightowskiej koncepcji