Kategoria: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

WARTOŚĆ ARCHITEKTURY

P. L. Nervi sądzi, że wartość architektury sprowadza się do zalet budowy jej organiz­mu ). W wielu współczesnych pracach „organiczny” charakter architektury jest synonimem wysokiego Jej poziomu).Również w urbanistyce swobodne, miękkie układy w miejsce przesztywnlonych, prostokątnych, zdaniem niektórych autorów, pozwalają „wlać

PEWNE ŚWIATŁO

Pewne światło na omawiane zagadnienie mogą rzucić tezy Theodora Lippsa o ożywianiu I personifikacji przedmiotów w percepcji artystycznej, mimo iż sam Llpps nie zdradzał szczególnego zainteresowania architekturą. Zastosowanie pewnych pomysłów Lippsa,^głownego reprezentanta „szkoły psychologicznej”, nie musi za sobą pociągać niejednokrotnie

ANALIZA PERCEPCJI FORM

Spostrzeżenia Lippsa są—jak sądzę —trafne, natomiast budzi wątpliwość sugero­wany przez niego proces percepcji form przestrzennych).Lipps poświęca wiele uwagi analizie estetycznego oddziaływania form przestrzennych, zwłaszcza w rozdziałach „Estetyczna mechanika*’) oraz „Sztuka techniczna ). Niemniej wywody, w których rozwijał tezę, że piękno

CHARAKTER LINII I FORM

Charakter linii i form przesądzałby o statycznym czy dynamicznym charakterze formy. Wartość estetyczną i charakter linii wiąże Llpps z możliwością wyznaczenia przez nią ruchu mechanicznego. Tymczasem różnorodność przebiegów linii, po których może odbywać się ruch mechaniczny, jest w zasadzie prawie

REALNA BRYŁA BUDYNKU

Realna bryła budynku o zdecydowanie horyzontalnych pro­porcjach wskazuje wyraźnie swą niewzruszalność i trwałość. Płaska figura geometry­czna, jakkolwiek jest pewną abstrakcją, może wywołać podobne wrażenia jak kon­kretna bryła o określonej objętości i ciężarze. Wrażenia takie są zdeterminowane analogią proporcji. Podobny charakter

ZDECYDOWANE PROPORCJE

Budynek lub wnętrze o zdecydowanie smukłych proporcjach, zwłaszcza gdy towarzyszy im odpowiednie rozczłonkowanie detalu i kierunkowość dekoracji, czynią na obserwatorze wrażenie wznoszących się ku górze.Możliwe, że w jakimś sensie odnajdujemy w nich także własne dążenia ku wyżynom ). Natomiast pojedyncza kreska

POCZUCIE RÓWNOWAGI

Wykonując wiele czynności dość skomplikowanych z punktu widzenia rozkładu sił—takich jak taniec, bieg Itp.— człowiek zachowuje równowagę, mimo iż nie ma odpowiedniej wiedzy teoretycznej o warunkach równowagi ciał).   Współczesna psychologia rozwojowa opisuje, w jaki sposób wyrabia się dostrzeżony przez

WYCZUCIE CHARAKTERU

Wy­czucie charakteru smukłych, wyniosłych wież gotyckich czy współczesnych prosto- padłościennych, potężnych wieżowców, nie wymaga wyobrażenia sobie własnych doznań w analogicznej sytuacji. Umiejętność wyczuwania sił nabywana jest oczywiście w drodze własnych doświadczeń, lecz korzystanie z ich rezultatów nie jest związane z

WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

Nie ulega wątpliwości, że przytoczone przykłady dotyczą wyobrażeń o rzeczywistych, sprawdzalnych empirycznie siłach występujących w konstrukcjach. Wartość artystyczną przypisuje tutaj Lipps tym formom, które ze względu na właściwości swej budowy i kształtu budzą wyobrażenie o realnej strukturze swych części i

WIZJA ARCHITEKTURY

Często też styl barokowy nie jest traktowany jako jednolita całość, lecz dzielony na poszczególne kierunki. Istnieje pogląd, że barok jest w większej mierze kontynuacją renesansu niż zasadniczym przełomem. Wszystko to może nasuwać przypuszczenia, że prace Wolfflina są obecnie przestarzałe. Niemniej

ARCHITEKTURA BAROKOWA

Architekturę barokową określa się niemal powszechnie jako „dynamiczną”. Jeżeli termin ten odnosi się do baroku, to używany jest zwykle w takim znaczeniu, jakie mu przypisywał Wolfflin. Niewątpliwie oznacza on co innego, gdy mowa o nowocze­snej architekturze, np. gdy stwierdza się,

DYNAMIZM W ARCHITEKTURZE

O architekturze barokowej czyta się, że „chciała dać budowlom wyraz dynamiczny, ujawnić działające w nich siły” niewidoczne podobno w stylu odrodzenia), a jednocześnie wiadomo, że właśnie architektura nowoczesna, wysuwając postulat „szczerości”, w większym stopniu dąży do ujawnienia przebiegów sił niż